Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden van "Sieraadspecialist.nl", gevestigd te Teteringen

Versie geldig vanaf 5 okt. 2015 , update 14-11-2022

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van "Sieraadspecialist.nl". 

De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van "Sieraadspecialist.nl". 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

"Sieraadspecialist.nl" behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen. 

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door "Sieraadspecialist.nl" erkend. 

1.4 "Sieraadspecialist.nl" garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 


2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal "Sieraadspecialist.nl"bestellingen ten minste binnen 30 dagen uitvoeren. 

Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van "Sieraadspecialist.nl", behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door "Sieraadspecialist.nl"geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. 

Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief.
Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro`s en inclusief BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren.
Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.
Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan "Sieraadspecialist.nl" heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij "Sieraadspecialist.nl". 

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.
Met inachtneming van het geen is bepaald in de vorige zin, draagt "Sieraadspecialist.nl" er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. 

Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten.
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne (oorbellen)

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij "Sieraadspecialist.nl" , dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van "Sieraadspecialist.nl". 

"Sieraadspecialist.nl" houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 

5.2 "Sieraadspecialist.nl" respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 

5.3 "Sieraadspecialist.nl" maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. 


6. Garantie

6.1 "Sieraadspecialist.nl" garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. 

6.2 De garantietermijn van "Sieraadspecialist.nl" komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. 

"Sieraadspecialist.nl" is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. 

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren.
Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan "Sieraadspecialist.nl") deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan "Sieraadspecialist.nl". 

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan "Sieraadspecialist.nl" schriftelijk te worden gemeld. 

Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door "Sieraadspecialist.nl" gegrond worden bevonden, zal "Sieraadspecialist.nl" naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van "Sieraadspecialist.nl" en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van "Sieraadspecialist.nl") tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van "Sieraadspecialist.nl" gedekte bedrag. 

Iedere aansprakelijkheid van "Sieraadspecialist.nl" voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 

6.5 "Sieraadspecialist.nl" is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet. 

6.6 Deze garantie geldt niet indien:

A) en zolang de afnemer jegens "Sieraadspecialist.nl" in gebreke is;

B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.  

C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van "Sieraadspecialist.nl" en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; 

D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt "Sieraadspecialist.nl" zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden "Sieraadspecialist.nl" slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 

7.4 Aanbiedingen van "Sieraadspecialist.nl" gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 

7.5 "Sieraadspecialist.nl" kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen "Sieraadspecialist.nl" en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door "Sieraadspecialist.nl" op haalbaarheid is beoordeeld. 

8.2 "Sieraadspecialist.nl" behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren. 


9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto`s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van "Sieraadspecialist.nl" gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

10. Overmacht

10.1 "Sieraadspecialist.nl" is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.
Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van "de Sieradenspecialist.nl" alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 

10.3 "Sieraadspecialist.nl" behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. 

In geen geval is "Sieraadspecialist.nl" gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

10.4 Indien "Sieraadspecialist.nl" bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 

Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1"Sieraadspecialist.nl" is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

Facebook Twitter